شبکه های عصبی بر اساس رفتار شناسی ماشین های بیولوژیکی موجودات زنده طراحی شده است. هدف از شبکه های عصبی مصنوعی : ارائه روشهائی جهت استفاده از سخت افزارها ( مدارات ) و نرم افزارها ( الگوریتم ها) برای ایجاد قابلیت های هوشمند به دستگاه ها، روبوت ها، برنامه ها و غیره .... می باشد که قادر به یادگیری حین فرآیند می باشد.
یک مجموعه کامل و مفید که می تواند راهنمای علاقه مندان به این زمینه باشد در اختیار شما قرار گرفته است.www.medical-electronic.mihanblog.com


فهرست مطالب و لینک دریافت این مجموعه اسلاید آموزشی:


فصل اول : مقدمه ای بر شبکه های عصبی
فصل دوم : ارائه ساختارهای مختلف شبکه های عصبی
فصل سوم : ارائه مفاهیم پایه در آموزش شبکه های عصبی بر اساس الگوریتم پس انتشار خطا
فصل چهارم : بررسی روشهای مختلف آموزش در شبکه های عصبی
فصل پنجم : بهبود الگوریتم پس انتشار خطا
فصل ششم : شبکه های عصبی بازگشتی
فصل هفتم : شبكه های حافظه دار و گاما
فصل هشتم : شبکه های عصبی مدل مخچه
فصل نهم : شبکه عصبی بیزین
فصل دهم : شبکه عصبی مثلثاتی
فصل یازدهم : شبکه عصبی ویولت
فصل دوازدهم : شبکه عصبی کانولوشنال
فصل سیزدهم : کاربرد شبکه های عصبی در شناسایی، پیش بینی و کنترل سیستم ها

گرد آوری : محمّد تشنه لب ، استاد دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی- دانشکده برق
فرمت: پاورپوینتلینک 2